Kompletný audit iba u nás – SOLIDITA!

Spoločnosť SOLIDITA je profesionálnou a významnou audítorskou a účtovníckou firmou sídliacou v Bratislave. Náš tím špičkových odborníkov ponúka svoje odborné skúsenosti v oblasti auditu, účtovníctva či miezd. Aby sme svojim klientom poskytovali kompletné portfólio služieb, v spoločnosti SOLIDITA pracujú spoľahliví audítori, účtovníci, ale aj daňoví poradcovia SKDP, právnici či mzdoví účtovníci. Naša spoločnosť pôsobí na trhu už viac ako 25 rokov a od začiatku svojej existencie poskytuje služby na najvyššej úrovni. Stovky spokojných klientov sú pre nás tou najlepšou referenciou. Na rozdiel od ostatných audítorských firiem, SOLIDITA ponúka férový a individuálny prístup ku každému klientovi a implementuje svoje dlhoročné skúsenosti do praxe.

Stabilné zázemie našej spoločnosti je zárukou profesionálne odvedenej práce našich špičkových odborníkov. Ako prioritu si kladieme úspech klienta a jeho spokojnosť – a aj preto sme si dokázali vybudovať popredné postavenie na trhu nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku!

Presvedčte sa o kvalite našich služieb a staňte sa ďalším spokojným zákazníkom spoločnosti SOLIDITA. Náš tím je Vám plne k dispozícií.

Marián Ráno

Vyriešte svoje problémy raz a navždy!

Nie ste si istý, či máte všetko v poriadku? Neriskujte vysoké pokuty a zverte sa do rúk nášmu profesionálnemu tímu odborníkov.

Prečo sa zveriť do rúk spoločnosti SOLIDITA?

 • viac ako štvrťstoročie skúseností z oblasti auditu, účtovníctva a miezd. V roku 1991 sme sa stali jednou z prvých audítorských firiem, ktorej Ministerstvo financií udelilo povolenie overovať účtovníctvo a účtovnú závierku.
 • najvýhodnejšie cenové podmienky na trhu! Cena je pevná – neúčtujeme žiadne náklady ako cestovné či ubytovanie.
 • špičkový tím skúsených a overených audítorov, účtovníkov, daňových poradcov a právnikov, ktorý podstupuje pravidelné školenia a neustále tým zvyšuje svoju kompetenciu. Audit vykonávajú výlučne audítori s licenciou Slovenskej komory audítorov.
 • férový, profesionálny a individuálny prístup ku každému klientovi a prispôsobenie sa jeho požiadavkám.
 • stabilné obsadenie spoločnosti, ktoré je zárukou kompletnej a dlhodobej starostlivosti.
 • poistenie proti prípadným škodám.
 • pôsobenie na celom území Slovenskej republiky. Svoje kvalitné služby ponúkame aj významným klientom, obchodným spoločnostiam či neziskovým organizáciám a nadáciám.

Audit a základné pojmy

Audit je akousi prevenciou pred problémami, nepríjemnosťami či pokutami. Mnoho podnikateľov túto oblasť podnikania zavrhuje a berie ju iba ako neužitočný zákon zo strany štátu. Práve detailné prevedenie auditu audítorom je však riešením, ktoré odstraňuje prípadné chyby, ktoré by mohli byť zo strany Daňového úradu potrestané. Audit odhaľuje účtovné, daňové či iné chyby a zefektívňuje vnútropodnikové procesy. Súčasťou auditu spoločnosti SOLIDITA je aj individuálna konzultačná činnosť, ktorá je prostriedkom k správnemu nasmerovaniu auditovaného subjektu. Náš špičkový tím je presvedčený o nevyhnutnosti auditu účtovnej závierky v každej nielen väčšej a stredne veľkej spoločnosti, ale aj v tých menších. V prípade zanedbania jeho kontrolnej a konzultačnej funkcie sa vystavujete riziku vzniku vážnych účtovných, daňových a právnych škôd. Preto spoločnosť SOLIDITA ponúka svoje služby širokému spektru podnikateľov.

Ako jednej z prvých audítorských právnických osôb nám federálne Ministerstvo financií udelilo v júni 1991 povolenie overovať účtovníctvo a účtovnú závierku podľa vyhlášky č. 63/1989 Zb. Zákona o audítoroch a audítorskej činnosti. SOLIDITA – CEP, s.r.o. – audítorská firma patrí od svojho vzniku k významným audítorským spoločnostiam na celom Slovensku.

Audit v spoločnosti SOLIDITA vykonávajú prevažne pracovníci s licenciou SKAU. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a my Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku!

Potrebujete audit?

Spoločnosť SOLIDITA je tu pre Vás! Staňte sa našim partnerom, kontaktujte nás a my Vám vypracujeme cenovú ponuku! Odstránime Vaše problémy a ušetríme nielen Váš čas, ale aj financie.

Čo obsahuje náš audit?

 • Štatutárny audit účtovnej závierky obchodných spoločností, družstiev, obcí, štátnych podnikov a neziskových organizácií
 • Priebežné overovanie účtovníctva (interný audit)
 • Due dilligence – akvizičný audit
 • Daňový audit
 • Audit a spracovanie konsolidovanej závierky akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným

 

Audit vykonávame v dvoch etapách:

 • Priebežný audit – vykonáva sa v priebehu roka so zámerom včas odhaliť chyby a napraviť ich
 • Koncoročný audit – vykonávame ho na konci roka v období účtovných závierok

 

Výsledkom nášho auditu je správa, ktorá môže mať tieto podoby:

 1. „Bez výhrad“ (kladné, nemodifikované stanovisko)
 2. „S výhradou“ (podmienené stanovisko)
 3. Záporné stanovisko
 4. Odmietnutie stanoviska

Čo je audit?

Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v jeho neskoršom znení definuje podmienky pre audit.

Audit je overovanie individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou alebo konsolidovanou účtovnou závierkou.

Výsledkom auditu je správa audítora, ktorá obsahuje názor audítora.

Aké máme povinnosti?

 • vykonať audit s náležitou odbornou starostlivosťou prostredníctvom kvalifikovaných osôb
 • uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s auditom
 • zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa sme sa dozvedeli v súvislosti s výkonom auditu
 • viesť o priebehu auditu audítorskú dokumentáciu

Subjekty podliehajúce povinnosti mať overenú účtovnú závierku audítorom:

Účtovné jednotky ktoré majú povinnosť auditu, sú v uvedené v § 19 Zákona o účtovníctve v odseku 1 a odseku 4.

 1. Spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a družstvo
  Riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom obchodná spoločnosť, ktorá povinne vytvára základné imanie a družstvo. Verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť nevytvárajú povinne základné imanie, preto sa na nich povinnosť auditu nevzťahuje.To platí, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splní aspoň 2 z 3 podmienok:

  • celková suma majetku je vyššia ako 1 000 000 EUR (brutto)
  • čistý obrat je vyšší ako 2 000 000 EUR (účtových skupinách: 60, 64, 66)
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne počet 30 zamestnancov
 2. Obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
 3. Účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis (nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, komory, obce, fondy…)
 4. Účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a (IFRS)
 5. Právnické osoby, u ktorých suma ročného podielu prijatej dane podľa § 50 ZDP bola vyššia ako 33 193,92 EUR, (od r. 2014 : 35 000 EUR,) a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité (týka sa občianskych združení, nadácií atď.)

Odhaľte medzery vo vašom účtovníctve včas!

Vďaka nášmu auditu odhalíte účtovné, daňové či iné chyby. Vyhnite sa pokutám a právnym škodám a zverte sa do rúk profesionálom!

Spoločnosť SOLIDITA je tu pre Vás! Staňte sa našim partnerom, kontaktujte nás a my Vám vypracujeme cenovú ponuku! Odstránime Vaše problémy a ušetríme nielen Váš čas, ale aj financie.