Audit účtovnej závierky

Vďaka auditu účtovnej závierky sa Vám dostane pohľadu nezávislého audítora na účtovnú závierku Vašej spoločnosti. Cieľom takéhoto auditu je podľa možnosti čo najviac eliminovať výskyt významných chýb vo výkazoch spoločnosti. Audit ÚZ by nemal byť len zákonnou povinnosťou, ale pre všetkých používateľov ÚZ aj pilierom istoty, že ÚZ zobrazuje pozíciu a výkonnosť podniku verne a pravdivo. Takýto audit sa vykonáva spravidla v dvoch fázach. Priebežný audit vykonávaný v priebehu auditovaného roka má za úlohu postupne odstrániť všetky významné nedostatky v účtovníctve. Druhou fázou je záverečný audit, ktorý overuje údaje vykázané v ÚZ. V tejto fáze audítor získava audítorské dôkazy nevyhnutné pre vyjadrenie svojho názoru. Výsledkom auditu účtovnej závierky je správa nezávislého audítora, ktorá obsahuje výrok audítora v zmysle Medzinárodných audítorských štandardov a správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.