Interný audit

Interný audit je nástroj vedenia, vďaka ktorému sa vedeniu organizácie dostane nezávislého a objektívneho posúdenie fungovania organizácie. S využitím interného auditu možno účelnejšie a efektívnejšie dosiahnuť ciele organizácie systematickým hodnotením a zdokonaľovaním riadenia rizík, internej kontroly či rozhodovacích a riadiacich procesov. Ak sa rozhodnete pre vykonávanie interných auditov, dostane sa vám nezávislých a objektívnych informácii ohľadom dodržiavania zákonov, predpisov, podmienok zmlúv, môžete ochrániť váš majetok a tiež si preveríte efektívnosť a účinnosť využívania zdrojov či dosiahnutie prevádzkových cieľov.  Interný audit môže vykonávať buď zamestnanec organizácie, prípadne si ho môže organizácia najať od auditórskej spoločnosti, ktorá takýchto kvalifikovaných odborníkov poskytuje.