Technologické trendy v účtovníctve

Dnes je doba, kedy sa podniky snažia zvyšovať efektivitu podnikových procesov, pričom na tento účel využívajú predovšetkým informačné, prípadne iné technológie. Výnimkou nie je ani spracovanie účtovníctva, ktoré musia samozrejme viesť všetci podnikatelia. Snahou je predovšetkým dosiahnuť čo najvyššiu mieru automatizácie procesov, teda dosiahnuť to, že opakujúce sa procesy sa budú účtovať automaticky. Napríklad keď má firma 500 rovnakých faktúr, zaúčtujú sa automaticky naraz a účtovník nemusí manuálne účtovať jednotlivo faktúru za faktúrou. Tento efekt sa dá dosiahnuť napríklad prepojením fakturačného systému s účtovným systémom. Prvou kategóriou, ktorou sa dá dosiahnuť optimalizácia procesov je teda vzájomné prepojenie jednotlivých finančných systémov. Ideálnym riešením je, keď je toto prepojenie online. Ďalším príkladom môže byť aj online prepojenie účtovného systému so mzdovým, alebo bankovým systémom, čo umožní online automatické zaúčtovanie miezd resp. bankového výpisu. Dôvodom, pre ktoré podnikatelia pristupujú k implementácií týchto riešení je nielen úspora nákladov vyplývajúca zo zvýšenej efektívnosti procesov, ale aj vyššia flexibilita pri plnení požiadaviek zákazníka.

Druhou oblasťou, v ktorej sa prejavujú technologické trendy v účtovníctve je elektronizácia účtovných dokladov. Legislatíva postupne odbúrava povinnosť používania papierových dokumentov a tak je dnes už možné po dohode s odberateľom zasielať si v súlade so zákonom elektronické faktúry. Účtovné doklady je dnes už možné archivovať taktiež v elektronickej podobe.

Treťou oblasťou je účtovníctvo vedené online. To znamená, že účtovný systém nie je nainštalovaný fyzicky na pevnom disku počítača spracovateľa, ako tomu bolo v minulosti, ale na online serveri. Toto riešenie má veľa výhod. Jednak je to vyššia bezpečnosť dát ale aj možnosť spracovávať účtovníctvo na ktoromkoľvek mieste z ktoréhokoľvek počítača po prihlásení a autorizácii prístupu. V prípade externého spracovania účtovníctva to má ešte tú výhodu, že klient si sám môže bez interakcie s účtovníkom 24 hodín denne, 7 dní v týždni kontrolovať alebo aj sťahovať svoje hospodárske údaje z účtovného systému, prostredníctvom svojho počítača alebo smartfónu. Má prístup k štatistickým a reportovacím nástrojom, prípadne aj elektronický archív svojich účtovných dokumentov s možnosťou vyhľadávacích funkcii.

Oblasť účtovníctva otvára spoločnostiam priestor na využívanie rôznych moderných trendov a metód avšak hlavným problémom je ich aplikácia, pretože si vyžaduje nemalé finančné prostriedky, zmenu filozofie pracovníkov a najmä motiváciu neustále sa zlepšovať, no konzervatívnosť, či nepružnosť niektorých podnikov neumožňuje implementáciu týchto riešení. V tomto prípade je vhodné a efektívne zveriť účtovníctvo overenej externej účtovnej firme, ktorá sa na túto činnosť špecializuje a disponuje tak potrebným know-how.

Pridaj komentár